top of page

Serveis

reunión
Auditoria

La nostra divisió d’auditoria dona resposta a totes les necessitats legals o voluntàries que les empreses precisin.

Oferim per tant auditories individuals i consolidades de comptes anuals, revisions limitades de comptes anuals o d’alguna de les seves parts, tota mena de procediments acordats, informes preceptius en la concessió de subvencions així com qualsevol informe d’expert independent com auditor que exigeixi la legislació. Així mateix la nostra llarga experiència ens permet oferir els serveis necessaris per revisar, analitzat i/o implantar sistemes de control intern.

Informes de transparència
Assessorament comptable

Disposem de personal amb dedicació exclusiva en l’apartat de comptabilitat. Destacar com a principals ofertes de serveis professionals:


  • ​​Externalització completa de la comptabilitat de l’empresa i del compliment de totes les obligacions fiscals i mercantils

  • Assessorament en el tancament comptable de l’exercici

  • Consolidació de balanços

  • Confecció i dipòsit al Registre Mercantil dels comptes anuals de l’exercici

  • Presentació telemàtica d’impostos i servei de direcció electrònica habilitada

  • ​Qualsevol mena de treball administratiu i comptable que ajustem a les necessitats de cada client
Contabilidad
Edificios altos
Valoracions d'empresa

Les valoracions d’empreses són imprescindibles en adquisicions, fusions, compra venda de participacions, situacions totes elles molt importants on el rigor d’una correcta valoració és imprescindible. Els nostres experts examinen cada situació per ajustar el criteri de valoració més adient que doni el valor més raonable en cada situació.

La valoració d’empreses és possiblement, per la seva subjectivitat, l’aspecte més controvertit de les finances empresarials, per això creiem que l’alt grau experiència dels professionals de la nostra firma que la duen a terme és la millor garantia de fiabilitat i raonabilitat.

Assessorament financer

Tan la creació d'un nou projecte com l’ampliació d'un de ja existent necessita una correcta anàlisi financera que estudiï la seva viabilitat.

Les il·lusions dipositades en una idea s’han de contrastar amb l’expectativa del seu rendiment futur. Un estudi que necessàriament ha de ser rigorós i objectiu. També en aquest apartat, l’àmplia experiència empresarial del nostre personal és la millor garantia d'ajut en la presa de decisions.

Gráfico de la bolsa
Molinos de viento
Energies renovables

Des de l’any 1999 vam crear, juntament amb un grup d’enginyers especialitzats, la divisió d’energies renovables que inclou tot el procés necessari per crear i mantenir plantes de generació d’energies renovables (bàsicament mini hidràulica, eòlica i fotovoltaica).

El procés inclou la recerca d’emplaçaments, l’estudi de viabilitat financera i tècnica del projecte, la gestió de tota la feina administrativa per aconseguir els permisos pertinents, l’obtenció de la millor proposta claus en mans, la negociació bancària d’obtenció de financiació i finalment la gestió tècnica, administrativa i financera de la planta un cop iniciada la seva activitat.

Logo_cuadrado.png

c/ Balcells 29, baixos, 08024 Barcelona

93 414 63 90

©  ALKAIN I RIBA AUDITORS SL   Tots els drets reservats

bottom of page